• Stationsskrivare

  Stationsskrivaren tjänstgjorde på järnvägsstationen och var i hierarkin under järnvägsstationens högsta befäl, stationsinspektor eller stationsmästare.

 • Stationskarl

  Stationskarlen var en slags allt-i-allo, anställd inom trafikavdelningen. Närmaste chefer var stationsinspektorn och stationskarlsförmannen.

 • Tågstäderska

  Genom täta ronder genom personvagnarna såg städerskan till att "städning och putsning är tillfredställande".

 • Trädgårdsdirektör

  Trädgårdsdirektören ledde arbetet med planteringar kring järnvägsstationerna.

 • Banmästare

  Banmästaren tillhörde banavdelningen och ansvarade för en bansträcka inom den bansektion som han tillhörde. Banmästarens chef var baningenjören.

 • Grindvakt

  Där vägarna korsade järnvägen fanns förr grindar. De sköttes av en grindvakt.

 • Eldare

  Sköta ångpannan, ta in vatten, fylla på kol, rengöring, smörjning och putsa lyktor – det var några av eldarens uppgifter.

 • Bromsare

  För att kunna bromsa lok och vagnar användes från början skruvbromsar. Bromsarna i vagnarna sköttes av bromsaren som på lokförarens signal skulle skruva åt eller lossa på bromsen.

 • Konduktör

  Inte bara kontrollera biljetter. Konduktören hade många arbetsuppgifter.

 • Lokförare

  Lokföraren är lokets och tågets förare. "Lokomotivföraren bör fullkomligt inse vigten och den moraliska ansvarigheten af sin befattning, samt att många medmänniskors lif kunde komma i fara genom försumlighet, bristande rådighet eller ouppmärksamhet å hans sida" (ur SJ:s tjänstgöringsreglemente från 1874).

 • Stationsinspektor

  Stationsinspektor förkortas Stins och det är nog denna benämning som är mer känd för allmänheten.

 • Banvakt

  Banvakterna ansvarade för att tågen säkert kunde trafikera banan. När järnvägarna i Sverige togs i bruk behövde de underhållas och bevakas. Särskild personal anställdes för att göra det, de kallades banvakter.