Banmästaren hade ett antal banvakter under sig som ansvarade för en tilldelad sträcka inom den bansträcka som banmästaren ansvarade för. Rapporteringsordningen var att banvakt rapporterade till banmästaren som i sin tur rapporterade till baningenjören.

Inspektion av banan

Banmästarens främsta arbetsuppgift var att se till att den bansträcka som han ansvarade för var i sådant skick att lok och tåg kunde trafikera banan utan risk för olyckor. Banmästaren utförde inspektion av banan för att se till att allt var i ordning och att banvakten uppfyllt sina åtaganden. I detta ingick även att se till "att banvaktstugorna äro snyggt hållna och att de inventarier som derstädes måste finnas, äro på sin plats och i godt skick".

Vid regn, töväder och vid tjällossning var det extra viktigt med täta inspektioner av banan. Enligt tjänsteordning från 1874 skulle banmästaren minst en gång om dagen inspektera banan till fots för att upptäcka eventuella faror för de tåg som skulle trafikera järnvägen.

Uniformerad man sittandes på dressin med vindskydd på järnvägsspår.

Banmästare Mattsson, DHJ, Dannemora Harg Järnväg (Uppsala 1934). Foto: fotograf okänd, Järnvägsmuseets samlingar/SMTM. CC-BY.