Vill du beställa någon utav våra böcker? Kontakta oss via e-post nedan. 

Det går också bra att nå oss på telefonnummer: 026-455 1460

Vi skickar mot faktura.

Staten som trädgårdsmästare

När de första stambanorna började byggas i mitten av 1800-talet anlades planteringar som en integrerad del i järnvägssystemet. De utgjordes av prydnadsplanteringar, skyddsplanteringar och planteringar för husbehov. Trots att planteringar tog stora ytor och resurser i anspråk långt fram i tiden, har vi idag inte mycket kunskap om hur det kommer sig att de anlades och när synen på dem började att förändras. I boken, som är Anna Lindgrens doktorsavhandling, undersöks vilka händelser och ideal som präglade uppbyggnaden och nedskärningen av den statliga järnvägens planteringsverksamhet i Sverige, avgränsat till de två nedslagen 1855–1875 och 1955–1975.

Boken ingår i Actaserien, Gothenburg Studies in Conservation 54.

Fakta

Titel: Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente
Författare: Anna Lindgren
Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis
Utgivningsår: 2022
Sidantal: 214
ISBN: 978-91-7963-113-0
Pris: 270 kr inkl porto  

Planteringar vid järnvägen

När järnvägar för persontrafik började byggas i mitten av 1800-talet innebar de en stor förändring av samhället, landskapet och människors vardagsliv. Inom det nya stora tekniska systemet användes planteringar för olika funktioner – till prydnad, nytta och skydd. Undersökningen tar sin utgångspunkt från fyra exempel: Alingsås, Eslöv, Stockholms södra station och Hallsberg. Författaren Anna Lindgren går igenom hur arbetet med de första planteringarna gick till, hur planteringsverksamheten inom Statens Järnvägar fick en egen organisation och vilka motiv som låg bakom planteringarna. Boken, som också är en licentitatuppsats, utgår från tidigare okänt arkivmaterial och visar att planteringar var en given del i de nya järnvägsanläggningarna och i omformandet av landskapet.

Boken ingår i Actaserien, Gothenburg Studies in Conservation 47.

Fakta

Titel: Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid
Författare: Anna Lindgren
Grafisk form: Mikael Dunker
Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis
Utgivningsår: 2020
Sidantal: 212
ISBN: 978-91-7963-026-3
Pris: 250 kr inkl porto  

Spår

Årsboken Spår ges ut i samarbete med Järnvägsmusei Vänner. Den har kommit ut sedan 1986 och innehåller längre artiklar om olika aspekter av järnvägshistoria. Kortare artiklar publiceras i Järnvägmusei Vänners medlemstidning Sidospår, som utkommer fyra gånger per år. 

Järnvägsmuseets stjärnor

Museets lok och vagnar presenteras i ett antal små berättelser illustrerade med gamla och nya bilder ur museets samlingar. Med början år 1829 och en flyende uppfinnares försök berättar museichef Robert Sjöö om hastighetsrekord i början av 1900-talet och om det sista svenska ångloksbygget på 1950-talet, om sovvagnar, postvagnar och kungliga vagnar, om ånglok, ellok och motorlok. Här möter läsaren till exempel det bortglömda loket, slitvargen på Bergslagsbanan och de orangea rälsbussarna!

Fakta

Titel: Järnvägsmuseets stjärnor
Författare: Robert Sjöö
Grafisk form: Mikael Dunker
Utgivningsår: 2018
Sidantal: 300
ISBN: 978-91-979-236-9-9
Pris: 200 kr

OBS! Boken finns också på engelska, med titeln Stars of Swedish Railway Museum.