Stationskarlens arbetsuppgifter var varierande. I reglementen för stationskarlar från 1800-talet kan man läsa att stationskarlen skulle vara på plats när tåg ankom till järnvägsstationen och finnas på plats för att öppna vagnsdörrarna. När dörrarna öppnades skulle de med tydlig röst ropa ut stationens namn, vid mellanstation skulle även tiden för uppehållet ropas ut.

Ansvar för bagage och gods

Han tog emot de avstigande passagerarnas bagage och tog det till bagagerummet. Bagaget märktes med en nummerlapp, passageraren fick en lapp med samma nummer. Passageraren visade sedan upp nummerlappen vid uthämtningen av det inlämnade bagaget.

Stationskarlarna skötte även i- och urlastning av gods. Om stationskarlen varit oförsiktig och orsakat skada på bagage, fick han stå för ersättningen av det skadade bagaget. Stationskarlen utförde också växlingsarbete på banområdet.

"Stationskarlarne åläggas att vid flyttning af vagnar å en station aldrig ställa dessa närmare en spårkorsning än hinderpålen utvisar, och åtvarnas derjemte att skjutning af vagnar aldrig gå bakom bufferna så att de komma emellan dem, då vagnarne gå tillsammans." (Ur Tjänstgöringsreglemente vid Statens Järnvägar 1874)

SJ:s första kvinnliga växlare anställdes år 1975.

Stationskarlar Söderhamns station omkr. år 1890. Foto: fotograf okänd, Järnvägsmuseets samlingar/SMTM. CC-BY.