Järnvägsmuseet säljer tågresor med egna tåg. Vid varje resa med oss gäller följande villkor, utan undantag.

Biljettbokning

Vi har ett stort utbud med många olika typer av resor. Försäljningen av biljetter görs på olika sätt beroende på typen av resa. Det kan vara förköp via vår hemsida eller försäljning under resedagen av konduktören direkt vid tåget.
Vid förköp använder vi oss av bokningstjänsten Nortic med länk till deras hemsida för biljettbokning.
Det går även bra att boka in större sällskap (max 10 personer) via bokningssystemet. Önskas hjälp att boka går det även bra att kontakta vår reseinformation.
Se vilken typ av försäljning som gäller under bokningsinformationen för respektive resa på sidan Aktuella resor.
 

Resa mot allmänheten, utanför Gävle

Järnvägsmuseet, hädanefter kallat JVM, ansvarar endast för resan och sina egna tåg. Uppstår problem så kommer JVM att göra allt för att:

  • Vid enkelresa – Resenären når slutstation med JVM-tåg, eller annat färdmedel.
  • Vid tur- och returresa – Resenären kommer tillbaka till resans utgångspunkt.

JVM kan inte garantera anslutningar med andra transportslag, om det inte uttryckligen är annonserat så, eller är del av en paketresa. Inga skadeståndskrav accepteras.

Kostnader för eventuella anslutningsresor eller tillfälligt boende som resenären ordnat enkom för resan, ersätts inte.

Resa mot allmänheten, inom Gävle

JVM ansvarar endast för resan och sina egna tåg. Uppstår problem så kommer JVM göra allt för att resenären kommer tillbaka till Järnvägsmuseet på Sörby eller Nynäs, alternativt till Gävle C.
JVM kan inte garantera anslutningar med andra transportslag, om det inte uttryckligen är annonserat så, eller är del av en paketresa. Inga skadeståndskrav accepteras.

Om tåg som är annonserat lokalt i Gävle ej kan gå, ersätter JVM inte resa som ej påbörjats. Om JVM har levererat resenär på ett håll, men inte kan leverera tillbaka personen, så kommer JVM försöka ordna ersättningstrafik. Inga skadeståndskrav accepteras.

Kostnader för eventuella anslutningsresor eller tillfälligt boende som resenären ordnat enkom för resan, ersätts inte.

Avbokning

Resenären har rätt att med full återbetalning avboka sin biljett, senast 14 dagar före avresedag.
Vid vissa paketresor kan undantag ske, detta ska då tydligt uttryckas för resenären.

Efter sista bokningsdag har resenären rätt till full återbetalning vid akut sjukdom eller nära anhörigs allvarliga sjukdom. JVM förbehåller sig rätten att kräva läkarintyg. Även annat giltigt förhinder som godkänts av JVM kan vara god för full återbetalning. Detta under förutsättning att resenären avbokar snarast möjligt, innan researrangemanget påbörjats.

Platsreservation

Platsreservation är endast möjligt då det annonserats.

Väntelista

Om resan är fullbokad kan väntelista uppföras i den ordning, efter datum, önskemål om bokning inkom. Den som blir kontaktad måste då ge ett snabbt och tydligt svar, om de vill ha platsen de erbjudits eller inte. Om personen ej går att nå per telefon, faller platsen i väntelistan nästföljande dag.

Ändringar och förseningar

JVM har rätt att ändra i programmet, exempelvis bandelar och aktiviteter, om JVM bedömer det nödvändigt. Vid mer betydande förändringar av negativ karaktär, strävar JVM efter att kompensera resenären i någon form. Vid särskilt stora förändringar av negativ karaktär har resenären rätt till skälig ekonomisk ersättning. Resenären har rätt till ersättning för merkostnader i samband med försening endast om JVM är vållande till förseningen. Anspråk på ersättning i samband med förändring eller försening skall ställas inom en vecka från researrangemangets slut.

Inställd resa

JVM har rätt att ställa in en resa vid otillräckligt deltagarantal eller vid andra tvingande omständigheter. JVM skall då snarast underrätta de anmälda resenärerna och återbetala erlagda biljettavgifter.

Museal dragkraft

JVM tillhandahåller museala fordon och utlovad dragkraft kan ersättas av annan dragkraft. Detta kan ske p.g.a. att det är gamla fordon vi använder och även dessa kan gå sönder. JVM har också rätt att ersätta ånglok med annat lok, se nedan.
Ånglok som eldas med fastbränsle (exempelvis stenkol) kan sätta eld på naturen vid torr väderlek. JVM har därför ett regelverk som innebär att vi kör med ånglok vid brandrisk 1-3, gör bedömningar vid 4-5 tillsammans med räddningstjänsten. Vi kör inte med sådana ånglok när det är 5E.

Om ett ånglok blir ersatt av ett motorlok eller ellok, sker rimlig ekonomisk kompensation för kunden, eftersom ånglok alltid är dyrare i drift.

Resenärs skyldighet

Resenären ska infinna sig i tid före den i programmet utsatta avgångstiden. Detta gäller såväl vid utgångsstationen som vid andra stationer där uppehåll görs. Tåget kan inte invänta försenad resenär. Resenär som infinner sig för sent, får på egen bekostnad ansluta vid en senare station där tåget gör uppehåll. Väljer resenären i stället att avbryta eller inte påbörja resan, sker ingen återbetalning.

Resenären är skyldig att följa anvisningar från reseledare, tågpersonal eller annan järnvägspersonal, samt de ordningsregler som kan finnas i reseprogrammet. Resenär som bryter mot säkerhetsanvisningar eller uppträder på ett sätt som kan skada annan resenär eller JVMs anseende, kan avvisas från pågående resa. Detsamma gäller den som upprepade gånger bryter mot andra meddelade anvisningar. Återbetalning av biljett eller andra avgifter görs ej i dessa fall.

Resenär får ej klä sig i järnvägsuniform eller liknande kläder, ej heller varselkläder. Detta kan vilseleda allmänhet samt andra resenärer, att tro att resenären är en del av tågpersonalen. Detta kan då bli ett säkerhetsproblem vid en eventuell olycka eller utrymning. Tack för visad hänsyn, det uppskattas!