Avbokning

Resenären har senast 14 dagar före avresedagen rätt att med full återbetalning avboka sin biljett.
Om avbokning sker efter sista bokningsdagen har resenären rätt till full ersättning vid uppvisande av sjukdom eller nära anhörigs allvarliga sjukdom. Järnvägsmuseet förbehåller sig rätten att kräva läkarintyg.  

Inställd resa

Järnvägsmuseet har rätt att ställa in en resa vid otillräckligt deltagarantal eller vid andra tvingande omständigheter. Järnvägsmuseet underrättar de anmälda resenärerna och återbetalar erlagda biljettavgifter.

Resenärens skyldigheter

Resenären ska infinna sig i tid före den utsatta avgångstiden, även efter planerade uppehåll under resan. Den som infinner sig för sent får på egen bekostnad ansluta vid senare station där tåget gör uppehåll. Om resenären avbryter eller inte påbörjar resan, sker ingen återbetalning. Du som resenär är också skyldig att följa anvisningar från reseledare, tågpersonal eller annan järnvägspersonal samt eventuella ordningsregler i reseprogrammet. Resenären får inte klä sig i järnvägsuniform eller liknande kläder, ej heller i varselkläder. Detta för att inte vilseleda medresenärer eller allmänhet under resans gång.