Några män står tillsammans.

Stationskarlen var anställd inom trafikavdelningen. Närmaste chefer var stationsinspektorn, bokhållaren och stationskarlsförmannen.

Stationskarlens arbetsuppgifter var varierande. I reglementen för stationskarlar från 1800-talet kan man läsa att stationskarlen skulle vara på plats när tåg ankom till järnvägsstationen fanns stationskarlarna på plats för att öppna vagnsdörrarna. När dörrarna öppnades skulle de med tydlig röst ropa ut stationens namn, vid mellanstation skulle även tiden för uppehållet ropas ut.

Han skulle ta emot de avstigande passagerarnas bagage och ta dessa till bagagerummet. När biljett uppvisats märktes bagaget med nummerlapp, passageraren fick en lapp med samma nummer. Nummerlappen skulle sedan visas upp vid uthämtningen av det inlämnade bagaget.

När det gällde i och urlastning av gods sköttes detta också av stationskarlarna. Vid eventuell skada på bagaget som berodde på stationskarlens försummelse fick stationskarlen stå för ersättningen av det skadade bagaget. Stationskarlen utförde också växlingsarbete på banområdet.

"Stationskarlarne åläggas att vid flyttning af vagnar å en station aldrig ställa dessa närmare en spårkorsning än hinderpålen utvisar, och åtvarnas derjemte att skjutning af vagnar aldrig gå bakom bufferna så att de komma emellan dem, då vagnarne gå tillsammans." (Ur Tjänstgöringsreglemente vid Statens Järnvägar 1874)

SJ:s första kvinnliga växlare anställdes år 1975.