Ny doktorsavhandling

Avhandlingen handlar om vilka händelser och ideal som präglade uppbyggnaden och nedskärningen av den statliga järnvägens planteringsverksamhet i Sverige, avgränsat till de två nedslagen 1855–1875 och 1955–1975. När de första stambanorna började att byggas i mitten av 1800-talet anlades planteringar som en integrerad komponent i järnvägssystemet. De utgjordes av prydnadsplanteringar, skyddsplanteringar och planteringar för husbehov. Trots att dessa planteringar tog stora ytor och resurser i anspråk långt fram i tiden, har vi idag inte mycket kunskap om hur det kommer sig att de anlades och när synen på dem började att förändras.
Boken ingår i Actaserien, Gothenburg Studies in Conservation 54.

Fakta

Titel: Staten som trädgårdsmästare
Författare: Anna Lindgren
Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis
Utgivningsår: 2022
Sidantal: 214
ISBN: 978-91-7963-113-0
Pris: 270 kr inkl porto

 

omslag på boken planteringar vid järnvägen.jpg

Licentiat-uppsats om parker och trädgårdar vid järnvägen

Järnvägsmuseet har i samarbete med Göteborgs universitet och Trafikverket undersökt hur och varför planteringar användes vid de första stambanorna i Sverige mellan åren 1855–1875. Resultaten är samlade i boken Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid. Boken är också är en licentiatuppsats författad av Anna Lindgren, forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer, som Järnvägsmuseet tillhör.

När järnvägar för persontrafik började byggas i mitten av 1800-talet innebar de en stor förändring av samhället, landskapet och människors vardagsliv. Inom det nya stora tekniska systemet användes planteringar för olika funktioner – till prydnad, nytta och skydd. Undersökningen tar sin utgångspunkt från fyra exempel – Alingsås, Eslöv, Stockholms södra station och Hallsberg.

Vi får följa hur arbetet med de första planteringarna gick till, hur planteringsverksamheten inom Statens järnvägar fick en egen organisation och vilka motiv som låg bakom planteringarna.

Planteringar vid järnvägen sätts också in i sitt sammanhang genom en utblick till den internationella händelseutvecklingen och samtidens syn på naturen, park och trädgård. Licentiatuppsatsen utgår från tidigare okänt arkivmaterial och visar att planteringar var en given del i de nya järnvägsanläggningarna och i omformandet av landskapet.

Boken ingår i Actaserien, Gothenburg Studies in Conservation 47.

Fakta

Titel: Planteringar vid järnvägen
Författare: Anna Lindgren
Grafisk form: Mikael Dunker
Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis
Utgivningsår: 2020
Sidantal: 212
ISBN: 978-91-7963-026-3
Pris: 250 kr inkl porto

omslag på järnvägsmuseets årsbok spår 2020.jpg

SPÅR

Sedan 1986 har årsboken "Spår" givits ut – i den ges artiklar av längre och vetenskapligt innehåll möjlighet till publicering. Järnvägsmuseets ambition är att vid sidan av årsboken dessutom ge ut en mer omfattande bok om året. Här kan nämnas Erik Sundströms "Svenska normalspåriga godsvagnar 1856-1956" från 2010 och "De första stambanorna – Nils Ericsons storverk" från 2014, skriven av Lars Berggrund och Sven Bårström.

Kortare artiklar publiceras i Järnvägmusei Vänners medlemstidning "Sidospår", som utkommer fyra gånger per år.

Järnvägsmuseets stjärnor

Museichef Robert Sjöö har författat ett antal små berättelser om våra lok och vagnar, i kronologisk ordning som tar sin början år 1829. Från en flyende uppfinnares försök till det lutande tåget vid SJ – möt det bortglömda loket, en svenskbyggd ”wannabe”, brigadloket som blir ett krigsbyte, slitvargen på Bergslagsbanan och fler berättelser, illustrerade av gamla och nya bilder ur museets historia!

Fakta

Titel: Järnvägsmuseets stjärnor
Författare: Robert Sjöö
Grafisk form: Mikael Dunker
Utgivningsår: 2018
Sidantal: 300
ISBN: 978-91-979-236-9-9
Pris: 200 kr

OBS! Boken finns också på engelska, med titeln "Stars of Swedish Railway Museum".