װעגן דעם באַן מוּזײ

​ מער אינפֿאָרמאַציע װעגן דעם נײַ באַן מוּזײ, װעלכער װעט עפֿענען אין זוּמער 2024, װעט באַלד קוּמען.

זײַט באַגריסט צוּ דעם באַן מוּזײ אין Gävle. דעם באַן מוּזײ פֿוּן די גאַנצע שװעדן.

דעם באַן מוּזײ װעט װידער עפֿענען אין זוּמער פֿוּן 2024 נאָך בלײַבן פֿאַרמאכט פֿאַר רענאַוויישאַן פֿאַר אַ נוּמער יאָר. אַז אַ גאַסט איר װעט זײַן באַגריסט בײַ נײַ אױסשטעלוּנגען, אַ נײַ קראָם אוּן רעסטאָראַן מיט אַ נײַ פּאַטיאָ. עס װעט אױך זײַן אַ נײַ שפּיל צימער אוּן אַ נײַ דרויסנדיק שפּילפּלאַץ פֿאַר קינדער. עס איז אױך דאָ אַ ”קינדער שפּוּר“ אין די אױסשטעלוּנג. אין דרויסנדיק געגנט בײַם מוּזײ, איר קענט זען דעם װאַרטן צימער פֿוּן אַן אַלט שטאַנד בנין אוּן שפּילן פֿאַרגאַנגענע שפּילן אין דעם קאַבינע פֿון אַ שפּוּר היטער. אוּן אַוודאי, קוּק אַרױס פֿאַר אַלע לאָקאָמאָטיװען, באַנען אוּן פֿוּרן.

פֿאַר יענע װאָס האָבנ ניט גענוּג מיט די פֿאָרמיטלען אין דעם מוּזײ, מיר װילן רעקאָמענדירן אוּנדזער פֿאָרמיטל מאַגאַזין, Tåghallen (דעם באַן זאַל). במשך די הױכע צייַט, רעלס אױטאָבוּסן גײן פֿוּן דעם מוּזײ ביז Tåghallen, װאָס איז אַרײַנגענוּמען אין אָפצאָל.

די מוּזײ רעלס זאַמלוּנג פֿוּן באַן מוּזײ איז אינטערנאַציאָנאַלי הױפּט קלאַס אוּן באַשטײט פֿוּן מער װי 300 פֿאָרמיטלען פֿוּן דעם האַלב 19טן יאָרהוּנדערט ביז הײַנט. די זאַמלוּנג נעם אַרײַן Prins August, װעלכע איז די עלטעסט לאָקאָמאָטיװ אין דעם װעלט װאָס מען קען נאָך פֿירן. דעם באַן מוּזײ אױך אַראַנזשירט היסטאָריש באַן רײַזעס אַרוּם אוּנדזער לענגלעך לאַנד.